Liczba odwiedzin strony: 29278 Osób na stronie: 1
 

Zakres usług -  Kancelaria adwokacka
Adwokat, Anna Para

 

  1. Prawo karne skarbowe
    • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
  2. Prawo handlowe
    • Spółki kapitałowe: / Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    • Spółki osobowe: / Spółka jawna
  3. Prawo cywilne
    • Prawa rzeczowe
  4. Prawo karne skarbowe
    • postępowanie przygotowawcze
  5. Prawo karne
    • postępowanie przygotowawcze
  6. Prawo rodzinne i opiekuńcze
    • rozwody i separacje
  7. Prawo karne skarbowe
    • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
  8. Prawo handlowe
    • Spółki kapitałowe: / Spółka akcyjna
    • Spółki osobowe: / Spółka partnerska
  9. Prawo cywilne
    • Zobowiązania: / z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
  10. Prawo karne
    • postępowanie przed sądami powszechnymi
  11. Prawo rodzinne i opiekuńcze
    • opieka i kuratela
  12. Prawo karne skarbowe
    • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / obrotowi dewizowemu
  13. Prawo handlowe
    • Spółki osobowe: / Spółka komandytowa
  14. Prawo cywilne
    • Zobowiązania: / wynikające z czynów niedozwolonych
  15. Prawo handlowe
    • Łączenie, podział i przekształcanie spółek
  16. Prawo cywilne
    • Spadki
  17. Prawo karne
    • postępowanie przed sądami wojskowymi
  18. Prawo rodzinne i opiekuńcze
    • alimenty
  19. Prawo karne skarbowe
    • postępowanie przed sądami powszechnymi / przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko: / organizacji gier i zakładów wzajemnych
  20. Prawo handlowe
    • Spółki osobowe: / Spółka komandytowo – akcyjna
    • Odpowiedzialność karna
  21. Prawo rodzinne i opiekuńcze
    • przysposobienie (adopcja)
  22. Prawo cywilne
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa sprzedaży
  23. Prawo rodzinne i opiekuńcze
    • sprawy majątkowe małżeńskie i rodzinne
  24. Prawo cywilne
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa zamiany
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa dostawy
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa kontraktacji
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa o dzieło
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa o roboty budowlane
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa najmu i dzierżawy
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa leasingu
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa użyczenie
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa pożyczki
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa rachunku bankowego
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa zlecenia
    • Zobowiązania: / umowne: / prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa agencyjna
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa komisu
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa przewozu
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa spedycji
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa ubezpieczenia
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa przechowania;
    • Zobowiązania: / umowne: / odpowiedzialność osób utrzymujących hotele i inne zakłady
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa składu
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa spółki;
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa poręczenia
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa darowizny
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa przekazania nieruchomości
    • Zobowiązania: / umowne: / umowa renty i dożywocia
    • Zobowiązania: / umowne: / ugoda
    • Zobowiązania: / umowne: / przyrzeczenie publiczne
    • Zobowiązania: / umowne: / przekaz i papiery wartościowe
  25. Prawo administracyjne i postępowanie w sprawach administracyjnych
  26. Prawo upadłościowe i naprawcze
  27. Prawo autorskie i własności przemysłowej
  28. Prawo nowych technologii (internetowe)
  29. Prawo pracy
  30. Prawo ubezpieczeń społecznych
  31. Prawo ubezpieczeniowe
  32. Prawo medyczne
  33. Prawo farmaceutyczne
  34. Prawo spółdzielcze
  35. Prawo budowlane
  36. Prawo obrotu nieruchomościami
  37. Prawo zamówień publicznych
  38. Prawo celne
  39. Prawo karne wykonawcze
  40. Prawo wykroczeń
  41. Adwokaci
  42. Prawnicy